dinsdag, 08 december 2015 11:40

Recent kwam onze Minister, voor velen 'out of the blue', met al eerder aangekondigde plannen voor het MBO (visiebrief juni 2014). Plannen onder het kopje van de menselijke maat. De introductie van MBO-colleges en daar waar de krimp toeslaat wordt ook de mogelijkheid van  samenwerkingscolleges geïntroduceerd.

zondag, 03 mei 2015 06:15

MBO Raad levert bouwstenen voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs, een agenda voor het MBO in 2025. Een aanzet voor een open debat. Je verwacht dan een inspirerende visie en effectieve voorstellen het MBO te verbeteren. Maar eigenlijk niet veel van dit alles, terwijl de Raad volmondig uitspreekt dat het MBO niet voldoende is toegerust om snel te anticiperen op alle veranderingen op de arbeidsmarkt en samenleving.

zondag, 26 april 2015 06:42

Rijksuniversiteit Groningen geeft op uitnodiging van Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA een vervolg aan het debat over het MBO, een debat dat de pretentie heeft vanuit een onafhankelijk positie met elkaar te bezien of het MBO opgewassen is tegen de vragen die aan haar vanuit de politiek, arbeidsmarkt en samenleving worden gesteld.

vrijdag, 13 februari 2015 15:38

Techniekpact Noord: zeker niveau maar wel erg jubelend! Het was een donderdagavond. Vlak voor het weekend. Een bomvolle zal in het Alfa-college. Veel bekenden, een soort reünie, een hapje en een glaasje wijn.

dinsdag, 27 januari 2015 09:10

Rijnland in de regio: een mooie bloemlezing van onderzoek en activiteiten van Stenden Hogeschool en Alfa-college. Meer in het bijzonder de bijdrage van Herman Blom, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het Duitse en Nederlandse MBO.

maandag, 12 januari 2015 13:01

Kwaliteit van de beroepspraktijkvorming wordt eindelijk onderwerp van beleid. Te lang heeft het Ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie gedacht dat de kwaliteit van het beroepsonderwijs uitsluitend betrekking had op binnenschoolse kwaliteit. Daar komt nu gelukkig verandering in.

donderdag, 18 december 2014 22:22

Jan van Zijl in het Dagblad van het Noorden: zorgen over het imago van het MBO. Hij slaapt er slecht van. Dat gun ik hem niet, maar waarom toch altijd die nadruk op het imago? De inhoud is goed maar de verpakking deugt niet?

maandag, 10 november 2014 12:51

Er zijn veel vragen over die kwaliteit. Niet alleen wat betreft het niveau, is het onderwijs uitdagend genoeg, maar ook in de beroepspraktijkvorming. Veel aspecten worden al langer geagendeerd en opgepakt, maar oplossingen blijken moeizaam realiseerbaar.