TechNetkringen

BTO-netwerken ZD

Borging in het schoolbeleid

Actieplan CGO

Teqtime

Techforce

Technics4U


2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001

2014

Fonds Collectieve Beroepen: in opdracht van dit fonds wordt het projectleiderschap verzorgd voor het samenwerkingsverband kinderopvang en middelbaar beroepsonderwijs. Dit directieoverleg is verbreed naar peuterspeelzalen en basisonderwijs i.v.m. de mogelijke invoering van integrale kindcentra;

Drenthe College Welzijn en Alfa-college: ondersteuning van stuurgroep en werkgroep gericht op gezamenlijke activiteiten op het snijvlak beroepsonderwijs en het werkveld kinderwerk. Daarbij wordt geanticipeerd op de invoering van integrale kindcentra;

Noorderpoort Stadskanaal, Winkler Prins Veendam, Dr. A. Jacobscollege Hoogezand, Campus Winschoten en RSG Ter Apel: (voortzetting opdracht uit 2012) ondersteuning regionale TechNet-kringen Bouw, LPI, Metaal en de breed samengestelde kring in de regio Veendam/Hoogezand;

Winkler Prins Veendam: (voortzetting opdracht uit 2012) verzorgen van het projectmanagement TopTechniek Z.O. Groningen in samenwerking met ketenpartners en TechNet-kringen;

Berghuis/OTIB: uitvoering van diverse deeltaken uit het Actieplan Samenwerking

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven TiB vanaf 1/8/2013: invoering bpv-protocol, stage-instructiebijeenkomsten, toetsing & afsluiting;

OTIB/NVKL: (voortzetting opdracht uit 2012) in opdracht van deze brancheorganisatie in de koudetechniek is het projectleiderschap verzorgd voor een instroomplan koudetechniek in het VMBO.

2013

2013 is voor adviesbureau Spoorzicht een overgangsjaar: een aantal opdrachten lopen door, een aantal andere worden af gestoten. De inzet van het bureau gaat in 2013 en daarna gericht worden op kennisontwikkeling en beleidsondersteuning. Zie daarvoor elders op deze site.

OTIB: (voortzetting van opdracht uit 2012) projectmanagement versterking infrastructuur ROC's en opleidingsbedrijven in de technische installatiebranche. Initiatieven in de regio's Hoogeveen (Alfa-college, Installatiewerk Noord), Stad Groningen (Alfa-college, Installatiewerk Noord en Goflex) en Emmen (Alfa-college, Installatiewerk Noord, TSH);

Noorderpoort Stadskanaal, Winkler Prins Veendam, Dr. A. Jacobscollege Hoogezand, Campus Winschoten en RSG Ter Apel: (voortzetting opdracht uit 2012) ondersteuning regionale TechNet-kringen Bouw, LPI, Metaal en de breed samengestelde kring in de regio Veendam/Hoogezand;

Winkler Prins Veendam: (voortzetting opdracht uit 2012) verzorgen van het projectmanagement TopTechniek Z.O. Groningen in samenwerking met ketenpartners en TechNet-kringen;

ASKA Kinderopvang: (voortzetting opdracht uit 2012) in opdracht van ASKA wordt het projectleiderschap verzorgd van een project Invoering Pedagogisch Kader Kinderopvang Drenthe. Het betreft een project dat gefinancierd wordt door Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Het project beoogt de invoering van het landelijke pedagogisch kader kinderopvang in het curriculum van de opleidingen SAW van het Drenthe College te bevorderen. Het project loopt door tot medio 2013;

Drenthe College Welzijn: (voortzetting opdracht uit 2012) ondersteuning van het directieoverleg kinderopvang, onafhankelijk voorzitterschap. Dit directieoverleg wordt uitgebouwd naar peuterspeelzalen en basisonderwijs i.v.m. de invoering van integrale kindcentra. Alfa-college wordt tevens opdrachtgever;

OTIB: (voortzetting opdracht uit 2012) projectmanagement van Actieplan Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het betreft hier een voortzetting van het Actieplan CGO. Onder meer gaat het om de opbouw van (vakinhoudelijke) expertpanels en het realiseren van samenwerking op het terrein van toetsing & afsluiting (Noorderpoort Stadskanaal, Drenthe College, Alfa-college Hoogeveen en op termijn ook Groningen);

Berghuis: uitvoering van diverse deeltaken uit het bovengenoemde Actieplan vanaf 1/8/2013: invoering bpv-protocol, stage-instructiebijeenkomsten, toetsing & afsluiting;

NVKL: (voortzetting opdracht uit 2012) in opdracht van deze brancheorganisatie in de koudetechniek is het projectleiderschap verzorgd voor een instroomplan koudetechniek in het VMBO. Er is een Raad van Advies gecreëerd rondom het Alfa-college. Deze RvA wordt ondersteund. De opdracht loopt door naar 2014;

Noorderpoort Stadskanaal: afronding subsidieaanvraag voor de Modelwoning, die gerealiseerd moet worden in de nieuwbouw van het Noorderpoort in Stadskanaal (2014);

 

2012

OTIB: projectmanagement versterking infrastructuur ROC's en opleidingsbedrijven in de technische installatiebranche. Initiatieven in de regio's Hoogeveen (Alfa-college,Installatiewerk Noord), Stad Groningen (Alfa-college, Installatiewerk Noord en Goflex) en Emmen (Alfa-college, Installatiewerk Noord, TSH);

Noorderpoort Stadskanaal, Winkler Prins Veendam, Dr. A. Jacobscollege Hoogezand, Campus Winschoten en RSG Ter Apel: ondersteuning regionale TechNet-kringen Bouw, LPI, Metaal en de breed samengestelde kring in de regio Veendam/Hoogezand;

Winkler Prins Veendam: verzorgen van het projectmanagement TopTechniek Z.O. Groningen in samenwerking met ketenpartners en TechNet-kringen;

ASKA Kinderopvang: in opdracht van ASKA wordt het projectleiderschap verzorgd van een project Invoering Pedagogisch Kader Kinderopvang Drenthe. Het betreft een project dat gefinancierd wordt door Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Het project beoogt de invoering van het landelijke pedagogisch kader kinderopvang in het curriculum van de opleidingen SAW van het Drenthe College te bevorderen. Het project loopt door tot medio 2013;

Drenthe College Economie: het ondersteunen van een zestal bedrijfstakoverleggen rondom de commerciële, juridische, bedrijfsadministratieve en secretariële beroepsopleidingen en de opleidingen Marketing & Communicatie en Beveiliging van het cluster Zakelijke Dienstverlening. Per BTO wordt een activiteitenplan ontwikkeld en uitgevoerd. Deze opdracht is medio 2012 afgerond.

Drenthe College Welzijn: ondersteuning van het directieoverleg kinderopvang, onafhankelijk voorzitterschap;

OTIB: projectmanagement van een actieplan om de (5) Noordelijke ROC's te ondersteunen bij de invoering van competentie gericht onderwijs (actieplan CGO) in de technische installatiebranche. Gestreefd wordt naar een noordelijke, sectorale aanpak in samenwerking met de ROC's. Het gaat hier om instrumentontwikkeling (Één begeleidingsinstrument voor de sector), het concretiseren en regionaal implementeren van het landelijke BPV-protocol en aansluitend maatwerkcursussen voor praktijkopleiders. Ook is een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot samenwerking tussen ROC's op het terrein van toetsing & afsluiting afgerond. Deze opdracht is het tweede jaar in gegaan en loopt medio 2013 af;

OTIB: projectmanagement van Actieplan Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het betreft hier een voortzetting van het Actieplan CGO. Onder meer gaat het om de opbouw van (vakinhoudelijke) expertpanels en het realiseren van samenwerking op het terrein van toetsing & afsluiting (Noorderpoort Stadskanaal, Drenthe College, Alfa-college Hoogeveen en op termijn ook Groningen);

NVKL: in opdracht van deze brancheorganisatie in de koudetechniek is het projectleiderschap verzorgd voor een instroomplan koudetechniek in het VMBO. Er is een Raad van Advies gecreëerd rondom het Alfa-college. Deze RvA wordt ondersteund. De opdracht loopt door naar 2014;

MKB Noord, VNO-NCW Noord: secretariële ondersteuning van het initiatief Deltaplan Techniek Noord. De inzet is om in samenwerking met besturen van brancheorganisaties in de techniek en de noordelijke ROC's te komen tot een gezamenlijke inzet gericht op behoud en versterking van het technisch (MBO-) beroepsonderwijs in het Noorden;

Economisch Platform Groningen/Assen: Het vraagstuk 'kiezen voor techniek' is voor de leden van dit platform meer inzichtelijk gemaakt. Welke initiatieven lopen reeds in het Noorden, welke perspectieven zijn haalbaar in de richting van het basisonderwijs in de regio;

Noorderpoort Stadskanaal: er is een begin gemaakt met een subsidieaanvraag voor de Modelwoning, die gerealiseerd moet worden in de nieuwbouw van het Noorderpoort in Stadskanaal (2014);

 

2011

OTIB: in opdracht van OTIB is in Noord Nederland een pilot uitgerold gericht op de invoering van het predicaat Excellent OpleidingsBedrijf (EOB). Het betreft hier een initiatief van Unetro-VNI. Adviesbureau Spoorzicht heeft het projectmanagement verzorgd.

ASKA Kinderopvang: in opdracht van ASKA wordt het projectleiderschap verzorgd van een project Invoering Pedagogisch Kader Kinderopvang Drenthe. Het betreft een project dat gefinancierd wordt door Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Het project beoogt de invoering van het landelijke pedagogisch kader kinderopvang in het curriculum van de opleidingen SAW van het Drenthe College te bevorderen.

TechniekTalent.nu: de 14 noordelijke TechNet-kringen zijn overgedragen aan TT.nu. Aan de hand van een overdrachtsplan is de nieuw aangestelde regiomanager Noord ingewerkt.

Drenthe College Economie: het ondersteunen van een zestal bedrijfstakoverleggen rondom de commerciële, juridische, bedrijfsadministratieve en secretariële beroepsopleidingen en de opleidingen Marketing & Communicatie en Beveiliging van het cluster Zakelijke Dienstverlening. Per BTO wordt een activiteitenplan ontwikkeld en uitgevoerd;

Drenthe College Welzijn: ondersteuning van het werkveldoverleg kinderopvang, de upgrading van dit overleg naar een strategisch overleg op directieniveau, onafhankelijk voorzitterschap;

OTIB: projectmanagement van een actieplan om de (5) Noordelijke ROC's te ondersteunen bij de invoering van competentie gericht onderwijs (actieplan CGO) in de technische installatiebranche. Gestreefd wordt naar een noordelijke, sectorale aanpak in samenwerking met de ROC's. Het gaat hier om instrumentontwikkeling (één begeleidingsinstrument voor de sector), het concretiseren en regionaal implementeren van het landelijke BPV-protocol en aansluitend maatwerkcursussen voor praktijkopleiders. Ook vindt een verkennend onderzoek plaats naar de mogelijkheden om te komen tot samenwerking tussen ROC's op het terrein van toetsing & afsluiting. Deze opdracht is het tweede jaar in gegaan.

NVKL: in opdracht van deze brancheorganisatie in de koudetechniek is het projectleiderschap verzorgd voor een uitrolplan koudetechniek in het VMBO. In vier TechNet-kringen zijn concrete voorlichtingsactiviteiten ontplooid gericht op koudetechniek in het VMBO. Ook zijn initiatieven genomen om koudetechniek in het MBO onder de aandacht van het VMBO te brengen.

OTIB: in opdracht van OTIB is het concept duurzaamheid in het VMBO verder uitgediept. Hoe kan dit concept voor VMBO-leerlingen concreet worden ingevuld? Kan dit concept een rol vervullen om het installatietechnisch beroepsonderwijs in het VMBO aantrekkelijker te maken. Deze opdracht wordt uitgevoerd in het kader van TechNet Meppel.

TechNet: in dit jaar zijn een 2-tal kwaliteitstrajecten afgerond in het kader van deTechNetkringen. De opdrachten betreffen:

 • Kennisuitwisseling docenten, gericht op de organisatie van kennisuitwisseling docenten én technisch bedrijfsleven in 10- TechNet-regio's in Noord Nederland, mogelijk als alternatief voor docentenstages
 • Teqtime, gericht op de ontwikkeling van een aantrekkelijk en effectief programma oriëntatie op techniek voor 2e en 3e klassers VMBO, gebaseerd op Bètamentality en de zeven werelden.

MKB Noord, VNO-NCW Noord: secretariële ondersteuning van het initiatief Deltaplan Techniek Noord. De inzet is om in samenwerking met besturen van brancheorganisaties in de techniek en de noordelijke ROC's te komen tot een gezamenlijke inzet gericht op behoud en versterking van het technisch (MBO-) beroepsonderwijs in het Noorden.

Provinciale overheden: als opdracht in het kader van het SNN-project zijn per provincie trajecten uitgezet om te komen tot verduurzaming van BTOLPI én TechNet activiteiten in het beleid van de scholen. Er zijn concrete voorstellen ontwikkeld en bijeenkomsten belegd, gericht op ondersteuning van de scholen op dit vlak, ondermeer in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie (Stenden). De vertaalslag daarvan naar vervolginitiatieven is nog onderwerp van overleg.

Noorderpoort Stadskanaal: opstarten en verder ondersteunen van de samenwerking tussen Installatiewerk Noord, SSPB, woningcorporatie Lefier en Noorderpoortcollege Stadskanaal gericht op het gezamenlijk verzorgen van beroepsonderwijs in de te realiseren nieuwbouw van Noorderpoortcollege in Stadskanaal (2014).


2010

TechniekTalent.nu: in het kader van de opdracht van de O&O-fondsen OOM en OTIB zijn in Noord Nederland de ca. 22 BTO's omgebouwd naar TechNetkringen, elk bestaande uit ca. 20 bedrijven. De samenstelling van deze kringen wordt verbreed naar de sectoren voertuigentechniek, isolatiebranche, carrosseriebranche. Dit proces is in 2010 in gang gezet;

Drenthe College Zakelijke Dienstverlening: het ondersteunen van een zestal bedrijfstakoverleggen rondom de commerciële, juridische, bedrijfsadministratieve en secretariële beroepsopleidingen en de opleidingen Marketing & Communicatie en Beveiliging van het cluster Zakelijke Dienstverlening. Per BTO wordt een activiteitenplan ontwikkeld en uitgevoerd;

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: in opdracht van de opleidingen technische bedrijfskunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde wordt een bedrijfstakoverleg BTO Engineering opgezet in de provincie Friesland, een activiteitenplan ontwikkeld etc. Deze opdracht betreft een voortzetting van de werkzaamheden in 2007. De opdracht is in 2010 afgerond en overgedragen aan een interne functionaris;

Drenthe College Welzijn: ondersteuning van het werkveldoverleg kinderopvang, de upgrading van dit overleg naar een strategisch overleg op directieniveau, onafhankelijk voorzitterschap;

OTIB: projectmanagement van een actieplan om de (5) Noordelijke ROC's te ondersteunen bij de invoering van competentie gericht onderwijs (actieplan CGO) in de technische installatiebranche. Gestreefd wordt naar een noordelijke, sectorale aanpak in samenwerking met de ROC's. Het gaat hier om instrumentontwikkeling (één begeleidingsinstrument voor de sector), het concretiseren en regionaal implementeren van het landelijke BPV-protocol en aansluitend maatwerkcursussen voor praktijkopleiders. Ook vindt een verkennend onderzoek plaats naar de mogelijkheden om te komen tot samenwerking tussen ROC's op het terrein van toetsing & afsluiting.

TechNet: in dit jaar zijn een 2-tal kwaliteitstrajecten uitgevoerd in het kader van deTechNetkringen. De opdrachten betreffen:

 • Kennisuitwisseling docenten, gericht op de organisatie van kennisuitwisseling docenten én technisch bedrijfsleven in 10- TechNet-regio's in Noord Nederland, mogelijk als alternatief voor docentenstages
 • Teqtime, gericht op de ontwikkeling van een aantrekkelijk en effectief programma oriëntatie op techniek voor 2e en 3e klassers VMBO, gebaseerd op Bètamentality en de zeven werelden..

MKB Noord, VNO-NCW Noord: secretariële ondersteuning van het initiatief Deltaplan Techniek Noord. De inzet is om in samenwerking met besturen van brancheorganisaties in de techniek en de noordelijke ROC's te komen tot een gezamenlijke inzet gericht op behoud en versterking van het technisch (MBO-) beroepsonderwijs in het Noorden.

Provinciale overheden: als opdracht in het kader van het SNN-project zijn per provincie trajecten uitgezet om te komen tot verduurzaming van BTOLPI én TechNet activiteiten in het beleid van de scholen. Er zijn concrete voorstellen ontwikkeld en bijeenkomsten belegd, gericht op ondersteuning van de scholen op dit vlak.

Noorderpoort Stadskanaal: opstarten van samenwerking tussen Installatiewerk Noord, SSPB, woningcorporatie Lefier en Noorderpoortcollege Stadskanaal gericht op het gezamenlijk verzorgen van beroepsonderwijs in de te realiseren nieuwbouw van Noorderpoortcollege in Stadskanaal.


2009

BTOLPI: in het kader van dit grootschalige en langlopende project in opdracht van de O&O-fondsen OOM en OTIB worden in Noord Nederland ca. 22 BTO's onderhouden, elk bestaande uit ca. 15 bedrijven in de metaal- en technische installatiebranche en het lokale scholenveld (VMBO/MBO). In 2008 zijn de volgende BTO's opgebouwd: BTOLPI Coevorden, BTO Metaal en LPI Leeuwarden en BTOLPI Hoogezand/Veendam. Voor meer informatie zie de link BTOLPI;

Drenthe College Zakelijke Dienstverlening: het ondersteunen van een viertal bedrijfstakoverleggen rondom de commerciële, juridische, bedrijfsadministratieve en secretariële beroepsopleidingen van het cluster Zakelijke Dienstverlening. Per BTO wordt een activiteitenplan ontwikkeld en uitgevoerd;

Drenthe College Zakelijke Dienstverlening: het opzetten van een bedrijfstakoverleg in de sector beveiliging (particuliere beveiligingsbedrijven en instellingen/bedrijven met eigen veiligheidsdiensten). Ook voor dit BTO wordt een activiteitenplan ontwikkeld en uitgevoerd;

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: in opdracht van de opleidingen technische bedrijfskunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde wordt een bedrijfstakoverleg BTO Engineering opgezet in de provincie Friesland, een activiteitenplan ontwikkeld etc. Deze opdracht betreft een voortzetting van de werkzaamheden in 2007;

Drenthe College Welzijn: welzijnsopleidingen en de relatie met de werkvelden Gehandicaptenzorg en Kinderopvang, onafhankelijk voorzitterschap (vervolg 2004);

Drenthe College Zakelijke Dienstverlening: het verkennen van de mogelijkheid om in de sector marketing & communicatie een bedrijfstakoverleg met bijbehorend activiteitenplan op te zetten.

OTIB: het ontwikkelen van een actieplan om de Noordelijke ROC's te ondersteunen bij de invoering van competentie gericht onderwijs in de technische installatiebranche.

TechNet: in dit jaar zijn een 2-tal opdrachten verworven in het kader van TechNet. TechNet is een landelijk initiatief van O&O-fondsen in de techniek, waaraan BTOLPI is gaan deelnemen. De opdrachten betreffen:

 • Kennisuitwisseling docenten, gericht op de organisatie van kennisuitwisseling docenten én technisch bedrijfsleven in 10- BTOLPI-regio's in Noord Nederland
 • PSO á la Carte, gericht op de ontwikkeling van een aantrekkelijk en effectief programma oriëntatie op techniek voor 2e en 3e klassers VMBO.
2008

Drenthe College Zakelijke Dienstverlening: het opzetten van een viertal bedrijfstakoverleggen rondom de commerciële, juridische, bedrijfsadministratieve en secretariële beroepsopleidingen van het cluster Zakelijke Dienstverlening. Per BTO wordt een activiteitenplan ontwikkeld en uitgevoerd;

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: in opdracht van de opleidingen technische bedrijfskunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde wordt een bedrijfstakoverleg BTO Engineering opgezet in de provincie Friesland, een activiteitenplan ontwikkeld etc. Deze opdracht betreft een voortzetting van de werkzaamheden in 2007;

Hanzehogeschool BTO HIT: het onderhouden van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) HBOdt- onderwijs en bedrijfsleven in de sector elektro- en installatietechniek in Noord Nederland. Er is een activiteitenplan ontwikkeld voor de opleiding Hogere Installatie Techniek (vervolg 2006).

Hanzehogeschool: Deze opdracht is in 2008 omgezet in een haalbaarheidsonderzoek gericht op de wens van de technische installatiebranche om de samenwerking meer structureel in te zetten en te richten op de volle tijds opleidingen ET en WTB;

Technocentrum Flevoland: in opdracht van dit centrum is de opzet van een BTO Techniek Noord Oost Polder ondersteund vanuit de ervaringen op dit terrein in Noord Nederland;

Provincie Groningen, Noorderpoortcollege, Fivelcollege: het opzetten en implementeren van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO/MBO- onderwijs en het bouwbedrijfsleven en in het werkveld Kinderwerk (kinderopvang, basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk) in de regio Eemsmond. Participanten zijn CSG Fivelcollege Delfzijl en Noorderpoortcollege Appingedam. Er is een activiteitenplan ontwikkeld (voortzetting 2006);

Drenthe College Welzijn: welzijnsopleidingen en de relatie met de werkvelden Gehandicaptenzorg en Kinderopvang, onafhankelijk voorzitterschap (vervolg 2004);

BTOLPI: in het kader van dit grootschalige en langlopende project in opdracht van de O&O-fondsen OOM en OTIB worden in Noord Nederland ca. 22 BTO's onderhouden, elk bestaande uit ca. 15 bedrijven in de metaal- en technische installatiebranche en het lokale scholenveld (VMBO/MBO). In 2008 zijn de volgende BTO's opgebouwd: BTOLPI Coevorden, BTO Metaal en LPI Leeuwarden en BTOLPI Hoogezand/Veendam. Voor meer informatie zie de link BTOLPI;

Provincie Drenthe: in opdracht van de provincie Drenthe is een workshop verzorgd over het belang van arbeidsmarktgericht opleiden in het technisch beroepsonderwijs in Noord Nederland;

Dr. Aletta Jacobscollege: in opdracht van dit college is een bijeenkomst begeleid welk tot doel had te komen tot afspraken met de Vereniging Industriële Bedrijven in Hoogezand gericht op een gezamenlijk actieplan onderwijs & bedrijfsleven. Dit actieplan is opgeleverd;

Bureau TOP: in opdracht van Bureau TOP is een regionale bijeenkomst in Hoogeveen georganiseerd om de samenwerking beroepsonderwijs en (metaal)bedrijfsleven in Hoogeveen beter op de kaart te zetten;

2007

Gemeente Groningen: in het kader van het programma Terreinwinst is een verkenning uitgevoerd naar de stagepraktijk van scholen voor beroepsonderwijs in de Stad Groningen en is een plan van aanpak opgeleverd om de samenwerking onderwijs & bedrijfsleven in ZuidOost te verbeteren;

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: in opdracht van de opleidingen technische bedrijfskunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde wordt een bedrijfstakoverleg BTO Engineering opgezet in de provincie Friesland, een activiteitenplan ontwikkeld etc.;

Hanzehogeschool BTO HIT: het implementeren van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) HBOdt- onderwijs en bedrijfsleven in de sector elektro- en installatietechniek in Noord Nederland. Er is een activiteitenplan ontwikkeld voor de opleiding Hogere Installatie Techniek (vervolg 2006);

Drenthe College Gezondheidszorg/Welzijn: ondersteuning project Dieptestrategie Stages (innovatiefonds Calibris). Dit project ontwikkelt een meer vraaggetuurde invulling van de beroepspraktijkvorming binnen drie grotere instellingen in de kinderopvang (ASKA, Speelwerk, Partou Emmen) en een grote instelling in de ouderenzorg (Leveste);

Noorderpoortcollege Gezondheidszorg/Welzijn: het opzetten van een gestructureerd werkveldoverleggen (WVO's) in de sector openbare en ziekenhuisapotheken. In dit WVO is tevens een activiteitenplan vastgesteld, gericht op het bevorderen van de samenwerking met en afstemming op het werkveld (voortzetting 2006);

Scholingsfonds OTIB: het ondersteunen van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (LPI) VMBO/MBO- onderwijs en bedrijfsleven in de sector elektro- en installatietechniek in de belangrijkste kernen in Noord Nederland. Dit jaar zijn de volgende regio's aan de orde geweest:

 • regio Hoogeveen (Roelof van Echten, Wolfsbos, Alfa-college),
 • regio Emmen (Esdalcollege, Carmelcollege, Hondsrugcollege, Drenthe College),
 • regio Stadskanaal (Noorderpoortcollege),
 • regio Drachten/Gorredijk (Liudger, Singelland, Burgemeester Harmsmaschool, Stellingwerfcollege, Friese Poort),
 • regio Heerenveen (SBO Heerenveen, Bornegocollege, Friesland College).
 • regio Eemsdelta, Sneek, Assen (voortzetting 2005)

Scholingsfonds OOM: het ondersteunen van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO/MBO- onderwijs en bedrijfsleven in de sector metaaltechniek in de belangrijkste kernen in Noord Nederland. Dit jaar zijn de volgende regio's aan de orde geweest:

 • regio Stadskanaal (Noorderpoortcollege),
 • regio Drachten/Gorredijk (Liudger, Singelland, Burgemeester Harmsmaschool, Stellingwerfcollege, Friese Poort),
 • regio Heerenveen (SBO Heerenveen, Bornegocollege, Friesland College),
 • regio Sneek/Bolsward (Marnecollege, Bogerman, Friese Poort),
 • regio Assen (Dr. Nassaucollege, Vincent van Gogh, Drenthe College), aansluiting is gezocht bij een reeds bestaande BTO,
 • regio Eemsdelta (voortzetting 2005)

Rölingcollege locatie Mondriaan: het ontwikkelen van een aanvraag in het kader van het VMBO-ambitieprogramma, aansluitend bij de BTO/LPI-structuur;

RSG Stad & Esch: het ontwikkelen van een aanvraag in het kader van het VMBO-ambitieprogramma, aansluitend bij de BTO/LPI-structuur;

Provincie Groningen,Noorderpoortcollege, Fivelcollege: het opzetten en implementeren van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO/MBO- onderwijs en het bouwbedrijfsleven en in het werkveld Kinderwerk (kinderopvang, basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk) in de regio Eemsmond. Participanten zijn CSG Fivelcollege Delfzijl en Noorderpoortcollege Appingedam. Er is een activiteitenplan ontwikkeld (voortzetting 2006);

Drenthe College Welzijn: welzijnsopleidingen en de relatie met de werkvelden Gehandicaptenzorg en Kinderopvang, onafhankelijk voorzitterschap (vervolg 2004);

2006

Hanzehogeschool BTO HIT: het implementeren van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) HBOdt- onderwijs en bedrijfsleven in de sector elektro- en installatietechniek in Noord Nederland. Er is een activiteitenplan ontwikkeld voor de opleiding Hogere Installatie Techniek (HIT).

Technomatch Noord Nederland: er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om in de provincie Drenthe het BTO-concept uit te rollen in belangrijke sectoren van de arbeidsmarkt in het kader van het regionaal convenant beroepsonderwijs bedrijfsleven Drenthe;

Drenthe College Gezondheidszorg/Welzijn: ondersteuning pilot-project beroepspraktijkvorming en competentiegericht opleiden . In interactieve bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit een enkele werkvelden (kinderopvang, ouderenzorg) zijn praktisch-organisatorische mogelijkheden en belemmeringen in beeld gebracht voor de invoering van competentiegericht leren in de beroepspraktijk (vervolg 2005);

Noorderpoortcollege Gezondheidszorg/Welzijn: het opzetten van een gestructureerd werkveldoverleggen (WVO's) in de sector openbare en ziekenhuisapotheken. In dit WVO is tevens een activiteitenplan vastgesteld, gericht op het bevorderen van de samenwerking met en afstemming op het werkveld;

Scholingsfonds OTIB: het implementeren van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO/MBO- onderwijs en bedrijfsleven in de sector elektro- en installatietechniek in de belangrijkste kernen in Noord Nederland. Dit jaar zijn de volgende regio's aan de orde geweest:

 • regio Hoogeveen (Roelof van Echten, Wolfsbos, Alfa-college),
 • regio Emmen (Esdalcollege, Carmelcollege, Hondsrugcollege, Drenthe College),
 • regio Stadskanaal (Noorderpoortcollege),
 • regio Drachten/Gorredijk (Liudger, Singelland, Burgemeester Harmsmaschool, Stellingwerfcollege, Friese Poort),
 • regio Heerenveen (SBO Heerenveen, Bornegocollege, Friesland College).
 • regio Eemsdelta, Sneek, Assen (voortzetting 2005)


Scholingsfonds OOM: het implementeren van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO/MBO- onderwijs en bedrijfsleven in de sector metaaltechniek in de belangrijkste kernen in Noord Nederland. Dit jaar zijn de volgende regio's aan de orde geweest:

 • regio Stadskanaal (Noorderpoortcollege),
 • regio Drachten/Gorredijk (Liudger, Singelland, Burgemeester Harmsmaschool, Stellingwerfcollege, Friese Poort),
 • regio Heerenveen (SBO Heerenveen, Bornegocollege, Friesland College),
 • regio Sneek/Bolsward (Marnecollege, Bogerman, Friese Poort),
 • regio Assen (Dr. Nassaucollege, Vincent van Gogh, Drenthe College), aansluiting is gezocht bij een reeds bestaande BTO,
 • regio Eemsdelta (voortzetting 2005)

Provincie Groningen,Noorderpoortcollege, Fivelcollege: het opzetten en implementeren van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO/MBO- onderwijs en het bouwbedrijfsleven en in het werkveld Kinderwerk (kinderopvang, basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk) in de regio Eemsmond. Participanten zijn CSG Fivelcollege Delfzijl en Noorderpoortcollege Appingedam. Er is een activiteitenplan ontwikkeld;

Drenthe College Welzijn: welzijnsopleidingen en de relatie met de werkvelden Gehandicaptenzorg en Kinderopvang, onafhankelijk voorzitterschap (vervolg 2004);

VMBO De Vinkenborgh, De Hamrik, Mondriaan: projectleider project versterking relatie VMBO bedrijfsleven in de sectoren bouw, techniek, uiterlijke verzorging en welzijn. Het project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen. Het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO-onderwijs en bedrijfsleven is in genoemde sectoren ingevoerd. In de BTO's participeren ± 40-50 regionale bedrijven, aandacht wordt gegeven aan verankering (vervolg 2005). Vanaf 2007 zullen Alfa-college en Noorderpoortcollege zich gaan aansluiten;

2005

Drenthe College Gezondheidszorg/Welzijn: ondersteuning pilot-project beroepspraktijkvorming en competentiegericht opleiden . In interactieve bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit een enkele werkvelden (kinderopvang, ouderenzorg) zijn praktisch-organisatorische mogelijkheden en belemmeringen in beeld gebracht voor de invoering van competentiegericht leren in de beroepspraktijk;

Noorderpoortcollege Gezondheidszorg/Welzijn: het opzetten van gestructureerde werkveldoverleggen (WVO's) in de sector Assistenten Gezondheidszorg, te beginnen met het werkveld huisartsenpraktijken en het werkveld tandartspraktijken. Per WVO is tevens een activiteitenplan vastgesteld, gericht op het bevorderen van de samenwerking met en afstemming op het werkveld;

Scholingsfonds OTIB: het implementeren van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO- onderwijs en bedrijfsleven in de sector elektro- en installatietechniek in de belangrijkste kernen in Noord Nederland. Dit jaar is de regio Sneek (RSG Magister Alvines, CSG Bogerman,10 regionale bedrijven) aan de orde geweest;

Dr. Nassaucollege, CSG Vincent van Gogh: voortzetting van de ondersteuning van het bedrijfstakoverleg (BTO) elektro/instalektro in Assen e.o., aandacht voor verankering in het beleid van de scholen. In het BTO participeren ± 8 regionale bedrijven;

Provincie Groningen, scholingsfondsen OOM en OTIB: het opzetten en implementeren van het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO/MBO- onderwijs en technisch bedrijfsleven in de regio Eemsmond. Participanten zijn CSG Fivelcollege Delfzijl en Noorderpoortcollege Appingedam en ± 16 regionale bedrijven.
Er wordt een activiteitenplan ontwikkeld;

Kenniscentrum OVDB: de ontwikkeling van een sociale kaart onderwijs & bedrijfsleven in Groningen en Drenthe in de werkvelden maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugdhulpverlening;

Noorderpoortcollege: de ontwikkeling van een regioplan voor het Eemsmondgebied, m.n. de locaties in Appingedam. In het plan wordt de identiteit van het Noorderpoortcollege voor deze regio opnieuw gedefinieerd en worden concrete maatregelen, o.a. op het terrein van onderwijs & arbeid, vastgelegd, die de positie van het Noorderpoortcollege in de regio versterken;

Drenthe College Welzijn: welzijnsopleidingen en de relatie met de werkvelden Gehandicaptenzorg en Kinderopvang, onafhankelijk voorzitterschap (vervolg 2004);

Compaz Bedrijfsadviesgroep BV: projectleider van het project Bouwen aan de Bouw, dat in opdracht van Bouwradius, POB Friesland en Bouwend Nederland, beoogt de aansluiting tussen het bouwonderwijs (VMBO, Friesland College, Friese Poort, NHL) en het bouwbedrijfsleven in Friesland te verbeteren (vervolg 2004);

VMBO De Vinkenborgh, De Hamrik, Mondriaan: projectleider project versterking relatie VMBO bedrijfsleven in de sectoren bouw, techniek, uiterlijke verzorging en welzijn. Het project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen. Het samenwerkingsmodel bedrijfstakoverleg (BTO) VMBO-onderwijs en bedrijfsleven is in genoemde sectoren ingevoerd. In de BTO s participeren ± 40-50 regionale bedrijven, aandacht wordt gegeven aan verankering (vervolg 2004);

Hanzehogeschool FSM: projectleider ontwikkeling duaal traject FD/FSM (vervolg op 2003);

Compaz Bedrijfsadviesgroep BV: afronding van de invoering van een functionerings- en beoordelingssysteem (FBS) voor medewerkers en leidinggevenden van de Stichting MJD Groningen. Deze stichting heeft ± 150 medewerkers. Met elk van de medewerkers vindt jaarlijks een planningsgesprek, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek plaats. Met ingang van 2006 wordt het FBS regulier ingevoerd binnen de kaders van de CAO Welzijn (vervolg 2004);

2004

Noorderpoortcollege ZD: het onderhouden van een gestructureerd bedrijfstakoverleg in de sector banken- & verzekeringen, incl. beleidsagenda en voortgangsbewaking, onafhankelijk voorzitterschap, aanzet ter verspreiding van het model naar andere bedrijfstakken;

Drenthe College Welzijn: welzijnsopleidingen en de relatie met de werkvelden Gehandicaptenzorg en Kinderopvang, onafhankelijk voorzitterschap en aandachtspunt competentiegericht opleiden en de consequenties daarvan voor de samenwerking onderwijs en werkvelden;

Compaz Bedrijfsadviesgroep BV: projectleider van het project Bouwen aan de Bouw, dat in opdracht van Bouwradius, POB Friesland en BouwNed, beoogt de aansluiting tussen het bouwonderwijs (VMBO, Friesland College, Friese Poort, NHL) en het bouwbedrijfsleven in Friesland te verbeteren;

VMBO De Vinkenborgh, De Hamrik, Mondriaan: projectleider project versterking relatie VMBO bedrijfsleven in de sectoren bouw, techniek en uiterlijke verzorging mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen, de ontwikkeling en invoering van een samenwerkingsmodel VMBO-onderwijs en bedrijfsleven;

Scholingsfonds OTIB: het implementeren van het samenwerkingsmodel VMBO- onderwijs en bedrijfsleven in de sector elektro- en installatietechniek in de belangrijkste kernen in Noord Nederland, te beginnen in Assen (Dr. Nassaucollege en CSG Vincent van Gogh);

Gemeente Groningen: uitvoering actie-gerichte verkenning van de stageproblematiek in het voortgezet onderwijs, het praktijkonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de stad Groningen;

Werkprojectengroep: onafhankelijk voorzitter interne bezwaren commissie in het kader van de invoering van het functie-/loongebouw;

Zorgpleinnoord: voorzitter van de expertmeeting Stagebureau Gezondheidszorg;

Hanzehogeschool FSM: projectleider ontwikkeling duaal traject FD/FSM (vervolg op 2003);

Rijksuniversiteit Groningen: ondersteuning project in Zuid Afrika (vervolg 2003);

Compaz Bedrijfsadviesgroep BV: invoering functionerings- en beoordelingssysteem (vervolg 2003).


2003

Alfa-college Welzijn: het coachen van de aangestelde aandachtsfunctionaris onderwijs & arbeid;

Hanzehogeschool FSM: projectleider project ontwikkeling duale opleiding in de financiële dienstverlening in samenwerking tussen Hanzehogeschool, Noorderpoortcollege en regionaal bedrijfsleven in de sector bank- & verzekeringswezen;

VMBO De Vinkenborgh, De Hamrik, Mondriaan: de opzet van een gestructureerd en praktisch bedrijfstakoverleg in de sector metaaltechniek, inclusief activiteitenplan;

Compaz Bedrijfsadviesgroep BV: projectleider ontwikkeling competentieprofielen voor medewerkers van de Stichting MJD (maatschappelijk werk) in Groningen;

Stichting Simplon: het implementeren van het samenwerkingsmodel voor welzijnsinstellingen in de stad Groningen op het terrein van personeelsbeleid;

Stichting Huis: onafhankelijk voorzitter interne bezwaren commissie in het kader van de invoering van het functie-/loongebouw;

Drenthe College Welzijn: opbouw en onderhoud relaties met werkvelden (vervolg 2002) ;

Noorderpoortcollege Handel: opbouw en onderhoud relaties met bedrijfstak (vervolg 2002);

Rijksuniversiteit Groningen: ondersteuning project in Zuid Afrika (vervolg 2002).

2002

Alfa-college Welzijn: welzijnsopleidingen en het verkennen van de relatie met psychiatrie, asielzoekerscentra, verstandelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en kinderopvang, mogelijkheden om te komen tot effectieve samenwerking;

AOB Compaz: het opzetten van de cursistenservice in het ROC Drenthe College, de vorming van teams cursistenservice, fysieke voorzieningen voorbereiden en de ontwikkeling en structurering van het dienstverleningsaanbod;

Alfa-college Studentendienst: inhoud geven aan het product assessment, ook gekoppeld aan een externe marktverkenning op dit terrein;

Noorderpoortcollege Handel: het opzetten van een gestructureerd bedrijfstakoverleg in de sector banken- & verzekeringen, incl. het ontwikkelen en vaststellen van een beleidsagenda en voortgangsbewaking, onafhankelijk voorzitterschap;

Rijksuniversiteit Groningen: ondersteuning van een project op het terrein van keuzebegeleiding, voortijdig schoolverlaten, beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in Zuid Afrika.

VMBO De Vinkenborgh, De Hamrik, Mondriaan: de opzet van een gestructureerd en praktisch bedrijfstakoverleg in de sector elektro- en installatietechniek, inclusief de ontwikkeling van een activiteitenplan;

Welzijninstellingen stad Groningen: het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel voor welzijnsinstellingen in de stad Groningen op het terrein van het personeelsbeleid;

Drenthe College Welzijn: opbouw en onderhoud relaties met werkvelden (vervolg op 2001).

2001

Drenthe College Welzijn: de opbouw van de relatie met de geestelijke gezondheidszorg, asielzoekerscentra, verstandelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en kinderopvang; , ondersteuning en onafhankelijk voorzitterschap van de verschillende werkveldoverleggen;

Praktijkonderwijs Drenthe: een gezamenlijke aanpak van stages door scholen voor praktijkonderwijs in Drenthe, het versterken van de relaties met het lokaal bedrijfsleven;

Stichting GIVO: de uitvoering van een landelijk onderzoek naar het gebruik van de GIVO-test in het voortgezet onderwijs en de ondersteuning van een pré-validatieonderzoek voor deze test in het middelbaar beroepsonderwijs.

Drenthe College Welzijn: de opbouw van de relatie met de geestelijke gezondheidszorg, asielzoekerscentra, verstandelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en kinderopvang; , ondersteuning en onafhankelijk voorzitterschap van de verschillende werkveldoverleggen;

Praktijkonderwijs Drenthe: een gezamenlijke aanpak van stages door scholen voor praktijkonderwijs in Drenthe, het versterken van de relaties met het lokaal bedrijfsleven;

Stichting GIVO: de uitvoering van een landelijk onderzoek naar het gebruik van de GIVO-test in het voortgezet onderwijs en de ondersteuning van een pré-validatieonderzoek voor deze test in het middelbaar beroepsonderwijs.

Drenthe College Welzijn: de opbouw van de relatie met de geestelijke gezondheidszorg, asielzoekerscentra, verstandelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en kinderopvang; , ondersteuning en onafhankelijk voorzitterschap van de verschillende werkveldoverleggen;

Praktijkonderwijs Drenthe: een gezamenlijke aanpak van stages door scholen voor praktijkonderwijs in Drenthe, het versterken van de relaties met het lokaal bedrijfsleven;

Stichting GIVO: de uitvoering van een landelijk onderzoek naar het gebruik van de GIVO-test in het voortgezet onderwijs en de ondersteuning van een pré-validatieonderzoek voor deze test in het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Adviesbureau Spoorzicht is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van de samenwerking tussen het (beroeps)onderwijs en de wereld van de arbeid (bedrijven en instellingen). Het bureau voert opdrachten uit in diverse sectoren van de arbeidsmarkt, waaronder Zorg & Welzijn, Zakelijke Dienstverlening en Techniek. De opdrachten hebben betrekking op netwerkontwikkeling en op kwaliteitsverbetering.

Altijd staan de volgende doelen centraal: Het onderwijs beter laten aansluiten op de wensen uit de praktijk en het beroepsonderwijs aantrekkelijker maken voor deelnemers. De aanpak is praktisch en doe-gericht.

Eigenaar is Wim Boerkamp. Hij is onderwijssocioloog en al een groot aantal jaren actief op dit dynamische beleidsterrein. Het bureau werkt met een aantal freelancers, die ook weer op aangrenzende terreinen actief zijn.

Adviesbureau Spoorzicht

drs. Wim Boerkamp
Ludemaborg 35
9722 WG Groningen
Telefoon (00 31) 050 527 03 80
Mobiel 06 48 107 773
KvK: 02074102
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LinkedIn

Grotere kaart weergeven


Adviesbureau Spoorzicht hanteert een aanpak die leidt tot  een gezamenlijk vastgesteld activiteitenplan. Activiteiten kunnen onder meer zijn: docentenstages, gastlessen, promotieactiviteiten voor leerlingen, ontwikkeling praktijkopdrachten en panels (bv. invoering competentiegericht onderwijs, toetsing & afsluiting). Adviesbureau Spoorzicht organiseert het netwerk met bedrijven, begeleidt de invoering én uitvoering. Het vervult daarbij de rol van het geweten, de aanjager en drijver.

De aanpak kenmerkt zich door: de (lokaal, regionaal) gebondenheid, de kleinschaligheid, de korte lijnen, de directe contacten en de bedrijfstakspecifieke aanpak in o.a. in de technische installatiebranche, de bouw, de metaalbewerking en zakelijke dienstverlening. Meer lezen over de werking van dit concept, ga naar BTOLPI.
Vergelijkbare concepten zijn toegepast in de gezondheidszorg, in het kinderwerk en zakelijke dienstverlening.